Izņem naudu veikalā!

Maksā par pirkumu ar karti un izņem skaidru naudu veikala kasē. Minimālā izmaksas summa - 1 cents, maksimālā - 100 eiro.

Atrodi tuvāko veikalu!

Sameklē kartē sev tuvāko veikalu, kurā iespējams izņemt skaidru naudu.